KM METAL UE

KM-METAL MACHOŃ Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 - Inwestycje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. Zakup urządzeń do odzyskiwania szkła i aluminium drogą do podniesienia konkurencyjności firmy i poprawy stanu środowiska naturalnego

 

 

42-290 Blachownia
ul. 1 Maja 3
+48 34 326 82 00
Copyright © 2015 KM METAL